ruen lveefilt

Privatumo politika

   

Ribotos atsakomybės bendrovė „BBS Lead, , registracijos numeris 40203061033, juridinis adresas Salnas iela 21-129, Rīga, LV-1021 (toliau – BabyStore) prisiima įsipareigojimą saugoti klientų privatumą.
Pagal tai esame paruošę Privatumo politikos principus, susijusius su klientų asmens duomenų gavimu, naudojimu, viešinimu, perdavimu ir saugojimu.
Mūsų veiklą svetainėje vyksta pagal Latvijos Respublikos įstatymus ir atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus. Maloniai prašome skirti keletą minučių ir susipažinti su mūsų Privatumo politikos principais.

Teisinis asmens duomenų apdorojimo pagrindas

1. BabyStore apdoroja Kliento asmens duomenis, remdamasi šiuo teisiniu pagrindu:

 • sutarties sudarymas ir vykdymas – siekiant sudaryti sutartį Kliento pageidavimu ir ją vykdyti;
 • norminių aktų vykdymas – siekiant vykdyti išoriniuose norminiuose aktuose numatytus įsipareigojimus;
 • remiantis Kliento - duomenų subjekto sutikimu;
 • įstatyminiai interesai – siekiant realizuoti iš BabyStore ir Kliento pusės esančius įsipareigojimus arba iš sudarytos sutarties ar įstatymo išplaukiančius BabyStore įstatyminius interesus.

2. BabyStore įstatyminiai interesai yra:

 • vykdyti komercinę veiklą;
 • tikrinti Kliento tapatybę prieš pasirašant sutartį;
 • užtikrinti sutarties įsipareigojimų vykdymą;
 • išsaugoti Kliento prekių ir paslaugų užsakymus, taip pat pastabas (pvz., žodines ar raštiškas);
 • analizuoti BabyStore svetainės veiklą;
 • administruoti BabyStore Kliento paskyrą;
 • reklamuoti savo prekes ir paslaugas, siųsti komercinius pranešimus;
 • siųsti pranešimus apie paraiškos ir pirkimo sutarties vykdymo eigą;
 • pašalinti sukčiavimą;
 • administruoti pirkimus, mokėjimus ir užsakymus;
 • informuoti bendruomenę apie savo veiklą.

Asmens duomenų apdorojimo tikslai

3. BabyStore apdoroja asmens duomenis šiais tikslais:

 • identifikuoti klientą;
 • paruošti ir sudaryti sutartį;
 • pristatyti prekes ir parengti bei tiekti paslaugas (vykdyti sutarties įsipareigojimus);
 • reklamuoti ir platinti prekes arba komerciniais tikslais;
 • aptarnauti klientus;
 • nagrinėti ir apdoroti prieštaravimus;
 • administruoti atsiskaitymus;
 • gerinti interneto svetainės veiklą;


Asmens duomenų apdorojimas

4. BabyStore apdoroja Kliento duomenis, pasitelkdami šiuolaikines technologijas, atsižvelgdami į esančias privatumo rizikas ir prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius šaltinius.

5. Siekdama kokybiškai vykdyti ir operatyviai užtikrinti su Klientu sudarytos sutarties įsipareigojimus BabyStore gali įgalioti savo partnerius atlikti tam tikrų prekių pristatymus ar paslaugų teikimą, pavyzdžiui, prekių pristatymą, lizingo paslaugą, komercinių pranešimų siuntimą ir pan. Vykdydami šiuos įsipareigojimus BabyStore partneriai apdoroja Kliento asmens duomenis ir yra laikomi BabyStore duomenų apdorojimo operatoriais (apdorotojais), BabyStore turi teisę perduoti partneriams šiai veiklai vykdyti reikalingus Kliento asmens duomenis tokia apimtimi, kokia būtina atlikti šią veiklą.

6. BabyStore partneriai (asmens duomenų apdorotojo statusas) užtikrina asmens duomenų apdorojimo ir apsaugos reikalavimų vykdymą pagal sudarytą Duomenų apdorojimo sutartį ir teisių aktus, ir nenaudos asmens duomenų kitais tikslais, kaip tik vykdyti su Klientu sudarytą sutartį BabyStore pavedimu.

7. BabyStore neatskleidžia tretiesiems asmenims Kliento asmens duomenų, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei atitinkamam trečiajam asmeniui duomenis reikia perduoti pagal sutartį (pvz., dėl prekių pristatymo);
 • jei Klientas suteikė aiškų ir nedviprasmį sutikimą;
 • išoriniuose norminiuose aktuose numatytiems asmenims jų pagrįstu prašymu, išoriniuose norminiuose aktuose numatyta tvarka ir apimtimi;
 • išoriniuose norminiuose aktuose numatytais atvejais, siekiant apsaugoti BabyStore įstatyminius interesus.

Asmens duomenys saugomi:

 • tol, kol galioja su Klientu sudaryta sutartis;
 • kol išoriniuose norminiuose aktuose numatyta tvarka BabyStore ar Klientas gali realizuoti savo teisėtus interesus;
 • kol galioja juridinis įsipareigojimas saugoti duomenis;
 • kol galioja Kliento sutikimas apdoroti atitinkamus asmens duomenis, jei nėra kito įstatyminio duomenų apdorojimo pagrindo.

Prieiga prie asmens duomenų ir kitos Kliento teisės

8.Klientas turi teisę gauti norminiuose aktuose numatytą informaciją, susijusią su jo duomenų apdorojimu. Didžioji dalis Kliento informacijos jau yra patalpinta www.babystore.lt, skyriuje „Mano duomenys“, kuriame Klientas gali įsitikinti dėl savo duomenų teisingumo, juos taisyti ir atšaukti sutikimą gauti komercinius pranešimus.

9. Klientas turi teisę pareikalauti nutraukti jo asmens duomenų apdorojimą, reikalauti informacijos apie tikslus, kuriais naudojami jo asmens duomenys, taip pat pareikalauti persiųsti jo asmens duomenis plačiai naudojamu formatu jam pačiam ar tretiesiems asmenims. Siekiant išvengti piktavališko kliento duomenų ir teisių naudojimo, pareiškimą galima pateikti tik tokia forma, kuri leidžia identifikuoti asmens, pateikiančio prašymą. tapatybę (prašymas turi būti parašytas skaitmeniniu būdu arba pateikti asmeniškai BabyStore). Mes turime teisę pateikti atsakymą į šias paraiškas per 30 dienų.
Prašymas nutraukti duomenų apdorojimą laikomas nuolatinės kliento sutarties nutraukimo prašymu.

Kliento sutikimas apdoroti duomenis ir teisė jį atšaukti

Klientas sutikimą apdoroti asmens duomenis, kurio teisinis pagrindas yra sutikimas (pvz., gauti komercinius pranešimus ir kt.), gali suteikti www.babystore.lt interneto puslapyje, telefonu (+370) 64647767 arba BabyStore parduotuvėse.

10. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą apdoroti duomenis tokiu pat būdu, kokiu jis suteiktas.

11. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos duomenų apdorojimui tuo metu, kai galiojo Kliento sutikimas.

12. Atšaukiant sutikimą negali būti nutrauktas duomenų apdorojimas, atliekamas remiantis kitais teisiniais pagrindais, pvz., susisiekimas su Klientu ir komerciniai pasiūlymai.

13. BabyStore susisiekia su Klientu jo nurodytais kontaktais (telefono numeris, e. pašto adresas).

14. Bendravimo dėl paslaugų sutarties įsipareigojimų vykdymo BabyStore vykdo sudarytos sutarties pagrindu (pvz., prekių pristatymo laiko suderinimas, informacija apie pirkinius ir sąskaitas, lizingo paraiškos statusas ir kt.).

15. Bendravimą dėl komercinių pasiūlymų BabyStore vykdo pagal norminius aktus arba remdamasi Kliento sutikimu.

16. Klientas sutikimą apdoroti asmens duomenis, kurio teisinis pagrindas yra sutikimas (pvz., gauti komercinius pranešimus ir kt.), gali suteikti www.babystore.lt interneto puslapyje, skyriuje „Mano duomenys“, telefonu (+370) 64647767 arba BabyStore parduotuvėse.

17. Kliento suteiktas sutikimas gauti komercinius pasiūlymus galioja iki jo atšaukimo (taip pat iki paslaugų sutarties pabaigos). Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti toliau gauti komercinius pasiūlymus.

18. BabyStore nutraukia komercinių pranešimų siuntimą, vos pradedamas apdoroti Kliento prašymas. Tai gali trukti iki trijų dienų.

Lankymasis interneto puslapyje ir slapukų apdorojimas

19. BabyStore interneto puslapyje naudojami slapukai. Slapukų apdorojimo sąlygos prieinamos čia.

20. BabyStore interneto puslapyje gali būti patalpintos nuorodos į trečiųjų asmenų interneto puslapius, kurie turi savo naudojimo ir asmens duomenų apsaugos sąlygas, už kurias BabyStore neatsako.

Kitos sąlygos

Mes priimame, kad prieš naudodamiesi mūsų interneto puslapiu ar pildydami prašymą tapti nuolatiniu klientu, Jūs perskaitėte ir priimate mūsų Privatumo politikos principus ir sąlygas. Mes pasiliekame teisę keisti pagrindines Privatumo politikos sąlygas, informuodami apie tai visus nuolatinius klientus. Vis dėlto darome viską, kas įmanoma, kad užtikrintume, jog Privatumo politika visuomet būtų atnaujinta ir Jums prieinama mūsų interneto puslapyje.


Jūs turite teisę bet kuriuo metu kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją ar teismą dėl savo duomenų apsaugos. Duomenų apsaugos inspekcija yra valstybinė įstaiga, į kurią galite kreiptis, kai Jums būtina konsultacija ar pagalba dėl asmens duomenų apsaugos. Norėdami išspręsti su Privatumo politika ar duomenų apdorojimu susijusius klausimus bei problemas, taip pat norėdami atsisakyti gauti komercinius pasiūlymus ar visiškai ištrinti duomenis iš savo profilio, susisiekite su mumis e. pašto adresu [email protected].

Atsiliepimai